เข้าสู่ระบบ  

   

จำนวนผู้เข้าชม  

009463
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
21
5
44
9309
281
359
9463

Your IP: 54.83.81.52
2018-01-24 01:56
   

 ประวัติโรงเรียนสำโรงวิทยาคาร

เมื่อครั้งที่นายประสิทธิ์  พรรณพิสุทธิ์  ดำรงตำแหน่งนายอำเภอวารินชำราบ ขณะนั้นตำบลสำโรง เป็นเขตปกครองของอำเภอวารินชำราบ ซึ่งเขตอำเภอวารินชำราบที่ติดกับจังหวัดศรีสะเกษนั้น ไม่มีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา การเดินทางไปศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาที่จังหวัดมีความยากลำบาก เพราะการคมนาคมในสมัยนั้นไม่สะดวก และมีระยะทางไกล จึงมีแนวคิดขอจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยให้ศูนย์กลางคือบ้านสำโรง เป็นผู้ดำเนินการขอจัดตั้งก่อน ชาวบ้านสำโรงดำเนินการอยู่ประมาณ 2 ปี ก็ไม่สามรถดำเนินการจัดตั้งได้ ชาวบ้านหนองไฮโดยการนำของ อาจารย์สังวรณ์ ปรัสพันธ์ ซึ่งเป็นครู สอนที่โรงเรียนบ้านหนองไฮ ในขณะนั้น ประกอบกับคณะครู อาจารย์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนชาวตำบลหนองไฮ ขอดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา จึงได้รับการอนุมัติให้จัดตั้ง โดยมีนายรังสฤษฏิ์  บรรณา เป็นผู้ดำเนินการเตรียมความพร้อม ร่วมกับครู อาจารย์ และชาวบ้านหนองไฮ และประกาศจัดตั้งโรงเรียน โดยมี  นายประสิทธิ์  พรรณพิสุทธิ์  นายอำเภอวารินชำราบ ในขณะนั้น ตั้งชื่อโรงเรียนว่า โรงเรียนหนองไฮประชาสรรค์ เมื่อวันที่   9 มกราคม พ.ศ. 2523 และมีนายพิทยา  รักพรม ดำรงตำแหน่งผู้บริหารคนแรก

โรงเรียนหนองไฮประชาสรรค์ เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร เมื่อปี พ.ศ.2529 ตั้งอยู่ หมู่ 4 บ้านดงใหญ่  ตำบลหนองไฮ ปัจจุบันแบ่งแยกมาเป็น ตำบลโนนกลาง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี มีเนื้อที่ 35 ไร่ 3 งาน 52 ตารางวา โดยนายทองลา  บัวเงิน และนายคำหล้า  โถตะบุตร เป็นผู้บริจาคที่ดินเพื่อจัดตั้งโรงเรียน

ปีการศึกษา 2523 เปิดทำการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีครู อาจารย์ 8 คน นักเรียน  55 คน นักการภารโรง 1 คน ได้รับงบประมาณในการจัดสร้างบ้านพักครู 2 หลัง ด้วยงบประมาณ 291,000 บาท ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียน 1 หลัง ราคาโดยประมาณ 47,000 บาท

ปีการศึกษา 2550 ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนแกนนำเยาวชนพลยุติธรรม  โรงเรียนรักการอ่าน โรงเรียนพิการเรียนร่วม  และโรงเรียนดีใกล้บ้าน

ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนผ่านการประเมินจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  และผ่านการประเมินโรงเรียนดีใกล้บ้าน

ปัจจุบันโรงเรียนสำโรงวิทยาคาร   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาอุบลราชธานี เขต  29 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  มีเนื้อที่ จำนวน 35 ไร่ 3 งาน 

52 ตารางวา เปิดทำการเรียนการสอนในช่วงชั้นที่ 3 และช่วงชั้นที่ 4 โดยจัดชั้นเรียนเป็น 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 รวม 24ห้องเรียน มีนักเรียนประมาณ 839 คน และมี นายบรรพต  บุญประมวล เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน โดยดำรงตำแหน่งนี้ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคมพ.ศ.2554 จนถึงปัจจุบัน

 


 

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

 

รูปต้นไทรในวงรีเหนือโบว์ป้ายชื่อโรงเรียน หมายถึง ความรัก ความอบอุ่น ความสามัคคีเป็นครอบครัวเดียวกัน
อยู่ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎ ซึ่งหมายถึง ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์


 

อักษรย่อชื่อโรงเรียน


 

สีและธงประจำโรงเรียน

ขาว-แดง

สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ ความสะอาด
สีแดง หมายถึง ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ความรักในสถาบัน

 


ปรัชญาโรงเรียน

"ผู้มีปัญญา ย่อมเปี่ยมด้วยธรร" 

   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

นายบรรพต  บุญประมวล
ผู้อำนวยการโรงเรียน

   
   

Link  

   
© โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร ตำบลโนนกลาง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี