เข้าสู่ระบบ  

   

จำนวนผู้เข้าชม  

012211
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
5
23
61
12065
182
489
12211

Your IP: 54.225.38.2
2018-08-17 00:25
   

วิสัยทัศน์

“คุณธรรมนำความรู้ สู่อาเซียน ดำรงความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำวิถีพอเพียง เคียงคู่เทคโนโลยี”

 

พันธกิจ 

1. พัฒนาสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

2. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมอันพึงประสงค์ ดำรงความเป็นความไทย และน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ

3. นำเทคโนโลยี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มาบูรณาการในการจัดกระบวนการเรียนการสอน

4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนพัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

5. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

6. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนได้เรียนภาษา วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของประชาคมอาเซียน

 

เป้าประสงค์

1. นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมอันดีงาม ดำรงชีวิตอยู่อย่างพอเพียง คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข

3. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ในวัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมอาเซียน

4. นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ สามารถพัฒนาความรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

5. นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ และพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6. นักเรียนมีจิตสำนึกในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 1พัฒนานักเรียนให้มีความรู้ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่หลักสูตรกำหนด

กลยุทธ์ที่ 2พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและครูมืออาชีพ

กลยุทธ์ที่ 3พัฒนา อาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ของนักเรียน

กลยุทธ์ที่ 4พัฒนาการบริหารจัดการให้เอื้อต่อการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

กลยุทธ์ที่ 5ส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายและชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

กลยุทธ์ที่ 6ส่งเสริมนักเรียนให้สามารถใช้ภาษาต่างประเทศเป็นภาษาที่สองในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

กลยุทธ์ที่ 7ส่งเสริมนักเรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ดำรงความเป็นไทย และดำเนินชีวิต
                ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

นายบรรพต  บุญประมวล
ผู้อำนวยการโรงเรียน

   
   

Link  

   
© โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร ตำบลโนนกลาง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี