เข้าสู่ระบบ  

   

จำนวนผู้เข้าชม  

052110
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
71
52
499
51060
1142
1765
52110

Your IP: 34.237.52.11
2021-05-15 20:59
   

วิสัยทัศน์

 “ภายในปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม นำสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

 

พันธกิจ 

1.พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานสากล 

2.พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามรับผิดชอบต่อสังคม และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3.พัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

4.พัฒนาครูให้จัดกระบวนการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ICT) 

5.พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ(Quality System Management) เพื่อสู่มาตรฐานสากล

6.พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล

7.พัฒนาอาคารสถานที่ ห้องปฏิบัติการ และสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนให้เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้

8.ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และสร้างภาคีเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา

9.ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนได้เรียนรู้ภาษา วัฒนธรรมและเศรษฐกิจของประชาคมอาเซียน

 

เป้าประสงค์

1.ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานสากล 

2.ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามรับผิดชอบต่อสังคม และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3.ครูมีความรู้ ความสามารถมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

4.ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ICT) มีการวัดผลและประเมินผลที่มีคุณภาพ และน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ

5.โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ(Quality System Management) เพื่อสู่มาตรฐานสากล

6.โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล

7.โรงเรียนมีอาคารสถานที่ ห้องปฏิบัติการ และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้

8.ชุมชน ผู้ปกครอง และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ

9.ผู้เรียนได้เรียนรู้ภาษา วัฒนธรรมและเศรษฐกิจของประชาคมอาเซียน

 

กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 1พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานสากลมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามรับผิดชอบต่อสังคม และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ที่ 2พัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ สามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 3พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ(Quality System Management) เพื่อสู่มาตรฐานสากล

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล

กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาอาคารสถานที่ ห้องปฏิบัติการ และสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนให้เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้

กลยุทธ์ที่ 6  ประสานความร่วมมือกับชุมชน ผู้ปกครอง และภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ

 

 

   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

   

นาฬิกา  

   

Link  

 

  

   
© โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร ตำบลโนนกลาง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี